INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Statistica oficială în România este organizată și coordonată de Institutul Național de Statistică, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat.

În realizarea obiectului său de activitate, stabilit potrivit legii, care se întemeiaza pe principiul autonomiei, confidențialității, transparenței, relevanței, proporționalității, deontologiei statistice și raportului cost/eficiență, Institutul Național de Statistică are următoarele atribuții :

 • elaborează sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, tehnologiile și standardele specifice de obținere a indicatorilor;
 • organizează și conduce cercetările statistice referitoare la fenomenele și procesele economico-sociale, prin recensăminte, anchete statistice totale sau prin sondaje;
 • proiectează, tipărește și difuzează formularele cercetărilor statistice și instrucțiunile de completare aferente;
 • culege, prelucrează și stochează date și informații în vederea asigurării bazelor de date statistice;
 • coordonează elaborarea clasificărilor și a nomenclatoarelor unitare de interes național din domeniul său de activitate;
 • proiectează, realizează și exploatează sistemul informatic statistic;
 • elaborează studii și analize pentru caracterizarea evoluției economico-sociale;
 • desfășoară activități de cercetare științifică în domeniul statisticii;
 • informează opinia publică, precum și autoritățile publice cu privire la evoluția economică și socială a țării și furnizează utilizatorilor interesați indicatorii statistici obținuți;
 • organizează și conduce unitățile subordonate, stabilește atribuțiile și normele de funcționare ale acestora;
 • colaborează cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și cu serviciile publice, pentru compatibilizarea sistemului statisticii oficiale cu celelalte sisteme informaționale; sprijină aceste organisme pentru asigurarea pregătirii personalului cu atribuții în activitatea de statistică;
 • avizează metodologiile cercetărilor statistice organizate de ministere, instituții centrale și de alte servicii publice, în vederea asigurării oportunității cercetărilor și corectitudinii metodelor statistice utilizate;
 • organizează perfecționarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii a personalului institutului, din unitățile sale subordonate și din celelalte servicii de statistică oficială și acționează pentru formarea unei culturi statistice la nivel național;
 • reprezintă România în relațiile internaționale în domeniul statistic și cooperează cu organizații similare din alte țări, cu organismele de specialitate ale Organizației Națiunilor Unite și agențiile sale, cu alte organisme internaționale;
 • asigură compatibilitatea sistemului statistic național cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizației Națiunilor Unite, ale Uniunii Europene și de alte organisme internaționale, conform obligațiilor asumate.

Institutul Național de Statistică îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Institutul Național de Statistică este condus de un președinte cu rang de secretar de stat și de trei vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat. 

Sursa informațiilor o reprezintă pagina web a Institutului Național de Statistică