PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020

Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA 2014-2020 (POCA 2014-2020) se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României, având următoarele categorii de beneficiari: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.

Alocarea financiară a programului din Fondul Social European (FSE) pentru perioada 2014-2020 este de 563,58 milioane de euro. Împreună cu contribuția națională, programul are o valoare de 671,29 milioane euro.

Bugetul POCA 2014-2020 (versiunea 3.1) este structurat pe 3 axe prioritare, după cum urmează:

 • Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiară totală (FSE + contribuția națională) de 415,03 milioane de euro (61,75%);
 • Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu o alocare financiară (FSE + contribuția națională) de 210,08 milioane de euro (31,29%);
 • Asistență tehnică, cu o alocare financiară (FSE + contribuția națională) de 46,17 milioane de euro (6,87%).

Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectivele specifice ale axei prioritare 1 sprijină măsuri ce vizează adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane pentru realizarea și punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi, corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe, simplificarea legislației și reducerea sarcinilor administrative, consolidarea capacității autorităților și instituțiilor publice pentru implementarea transparentă și eficientă a achizițiilor publice precum și îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar. POCA susține eliminarea principalelor puncte slabe din administrația publică și sistemul judiciar și creează premisele pentru implementarea cu succes a reformelor.

Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Exemple de acțiuni:

 • Planificarea strategică și bugetarea pe programe la nivel central
 • Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management
 • Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor
 • Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni și mediul de afaceri prin simplificarea poverii administrative ce afectează mediul de afaceri și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni
 • Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali
 • Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice (inclusiv decidenți politici)

Obiectivul Specific 1.2 – Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane;

Exemple de acțiuni:

 • Cadru legal și instituțional privind managementul resurselor umane
 • Instrumente moderne de management al resurselor umane pentru creșterea profesionalismului și a atractivității administrației publice

Obiectivul Specific 1.3 – Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar;

Exemple de acțiuni:

 • Sistem de management strategic și operațional, integrat, prin care să fie asigurate deciziile cheie ce privesc administrarea justiției
 • Capacitate instituțională consolidată la nivelul sistemului judiciar pentru creşterea performanţei instituţionale, inclusiv pentru continuarea punerii în aplicare a noilor coduri

Obiectivul Specific 1.4 – Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu;

Exemple de acțiuni:

 • Măsuri care urmăresc să îmbunătățească cadrul legal și instituțional în domeniul achizițiilor publice
 • Sprijin pentru măsuri care să vizeze îmbunătățirea pregătirii și managementului procedurilor de achiziții publice, și asigurarea executării corecte a contractelor
 • Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice (inclusiv decidenți politici)

Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia.

Obiectivul Specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Exemple de acțiuni:

 • Planificare strategică și financiară
 • Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local
 • Măsuri pentru susținerea organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali
 • Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice locale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic)

Obiectivul Specific 2.2 – Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Exemple de acțiuni:

 • Măsuri de creștere a transparenței în administrația public
 • Mecanisme administrative (audit, control, control managerial intern)
 • Capacitatea administrativă de a preveni și a reduce corupția
 • Educație anticorupție

Obiectivul Specific 2.3 – Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia

Exemple de acțiuni:

 • Consolidarea planurilor de formare a personalului din sistemul judiciar raportat la noul cadru legislativ şi evoluţia practicii judiciare;
 • Elaborarea de materiale suport pentru formare precum ghiduri, manuale, instrumente IT (e-learning, sisteme audio-video, aplicații mobile etc.) etc.;
 • Organizarea de conferințe, seminarii, stagii de formare și specializare pentru formarea profesională a personalului de la nivelul sistemului judiciar și a practicienilor dreptului;
 • Dezvoltarea şi aplicarea de politici îmbunătățite de acordare a asistenţei juridice, de evaluare a calităţii şi monitorizare a asistenţei;
 • Organizarea de campanii de informare, educație juridică și conștientizare;
 • Dezvoltarea și diversificarea paletei de servicii de consiliere și asistență juridică adecvate nevoilor cetățeanului;
 • Promovarea și consolidarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor prin derularea de campanii de informare a justițiabililor și magistraților, acțiuni de formare a practicienilor;
 • Îmbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătorești;
 • Dezvoltarea sistemelor informatice necesare asigurării unui grad sporit de transparenţă şi accesibilitate a serviciilor furnizate de sistemul judiciar.

Axa prioritară 3 – Asistență tehnică

Scopul măsurilor vizate prin intermediul axei prioritare 3 este de a sprijini punerea în aplicare a structurilor necesare și a capacității administrative care sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor definite, fiind condiții prealabile pentru implementarea eficientă și cu succes a POCA. Asistența tehnică va avea ca scop, de asemenea, să sprijine continuu procesele de management, pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea, evaluarea, managementul financiar, publicitatea, controlul și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și cele naționale, urmărind atingerea obiectivelor programului operațional.

Exemple de acțiuni:

 • Asigurarea suportului necesar Autorităţii de Management pentru implementarea diferitelor etape ale POCA;
 • Activităţi de publicitate și informare specifice POCA.

Modificarea, cu caracter temporar, a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, pentru aplicarea unei rate de cofinanțare de 100% a cheltuielilor declarate în cererile de plată în cursul exercițiului contabil care începe la 1 iulie 2020 și se încheie la 30 iunie 2021.

Analiza la nivelul POCA indică faptul că această facilitate este necesară pentru toate cele 3 axe prioritare ale programului.

Această propunere de creștere a ratei de cofinanțare de 100% a cheltuielilor declarate în cererile de plată este determinată de necesitatea creșterii disponibilităților financiare necesare la nivelul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 pentru efectuarea de plăți în contextul suplimentării cheltuielilor bugetelor publice generate de criza COVID-19. Totodată, prin creșterea disponibilităților financiare, autoritățile române vor putea susține acțiuni menite să reducă efectele pandemiei, redirecționându-le în zone în care este cel mai necesar.

Modificările propuse nu afectează contribuția POCA la realizarea obiectivelor strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și a obiectivelor specifice definite în program și este în conformitate cu normele aplicabile, corespunde nevoilor de dezvoltare ale statului membru și nu implică un risc semnificativ ca obiectivele și țintele stabilite în propunere să nu poată fi îndeplinite. Modificarea propusă nu are impact asupra principiilor orizontale, menționate la articolele 5, 7 și 8 din Regulamentul (UE) 1303/2013.

Sursa informațiilor de la această rubrică este pagina web a Programului Operațional Capacitate Administrativă POCA 2014-2020